- Iso 9001:2015 Revizyonu Paylaş

ISO 9001 Standardı Revizyonu

ISO 9001 standardı revizyonu yapılan belge, kalite yönetim sistemi olarak bilinen ve dünyada en çok uygulanan kalite sistemi standardıdır. Iso 9001 argeden, ürün girdisinden en son nihai ürünün çıktığı aşamaya kadar üretim aşamalarında bütün hsusuları kapsayan bir standarttır. Dünyanın en fazla rağbet gören yönetim ağı standardı olan ISO 9001 standardı revizyonu, 2015 senesinde ilan edilmek üzere revize edildi. 

ISO 9001 standardı revizyonu ile yenilenerek ISO 9001:2015 şeklini alan sistem, iş sektöründeki son gelişmeleri ve gereksinimleri  giderecek ve diğer yönetim ağı standartları ile (örneğin; ISO 14001) uyumlu şekle gelecek biçimde hazırlanmaktadır. ISO 9001 standardının revizyon araştırmaları 2012 senesinden itibaren devam etmektedir. Taslak Uluslararası Standart 2014 senesinde ilan edilmiş olup, standardın 2015 Eylül de ilan edilmesi beklenmektedir.ISO 9001 kalite yönetim diğer yönetim ağı standartları ile uyumlu olabilmesi için Yüksek Seviye Yapısı üzerine inşa edilmiş olup, yönetiminin basitleştirilmesi amaçlanmıştır. ISO 9001 2008 standardında yapılan değişiklikler ile ISO 9001 : 2015 standardında aşağıdaki farklılıklar olacaktır. 

1.Yetkinlik 

Kalite yönetim ağını faaliyete koyan bir firmanın yaptığı iş itibariyle kalite performansına etkide bulunan firma çalışanının görevlerini saptaması ve aynı süreçte bu çalışanın bu görevlere sahip olduğunu koruması gerekir. Yetkinlik, amaçlanan neticeleri elde etmek için bilgi ve becerileri uygulama yeteneği şeklinde tanımlanır.

2.Dokümante Edilmiş Bilgi 

ISO 9001:2008‘ de kullanılan ‘Doküman’ kelimesi yerine, yeni ihtiyaçlar doğrultusunda ‘Dokümante Edilmiş Bilgi’ terimi kullanılmaktadır.

3.Hizmetlerin ve Ürün Dış Faktörlerden Sağlanması

Bir firma her türlü dış sağlayıcıya ve dış faktörden sağlanan her çeşit ürün ve hizmetlere uygulanacak kontrollerin derecesini ve türünü saptamak için risk temelli bir yaklaşıma gereksinim duyacaktır.

4.Hariç Bırakmalar 

Artık, bir firmanın yapmış bulunduğu bir işi tabiat sebeplerinden dolayı faaliyete geçirilemeyen Kalite Yönetim ağı ihtiyaçlarının tanımlanmasın açıklanmasına gereksinim duyulmamaktadır. Bu durum ISO 9001 standardının yeni şeklinin farklı yaklaşımından meydana gelmektedir ve bu sebepten artık gelecek standardın tüm ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla bir firmanın Kalite Yönetim ağının tüm ihtiyaçlarını karşılama durumu mevcut olmamaktadır.

5.Hizmetler & Mallar

Ürün (ISO 9001:2008 belirtildiği gibi) kelimesi biçiminde yapılan atıflar ‘hizmetler ve mallar ifadesi ile yer değiştirilmiştir.

6.Gelişme

'Devamlı gelişme' ifadesi yalnız 'gelişme' şeklinde değiştirilmiştir.

7.İlgili Taraf

Kalite Yönetim ağını faaliyete geçirmek isteyen bir firma kendi ağıyla bağlantılı olan ‘Alakalı Taraflar’ın kimleri ifade ettiğini açıklaması gerekecektir.

Alakalı taraf; ( 'paydaş' şeklinde tanımlanır) etkilenen, etkileyen veya kendilerini firmanın Kalite Yönetim ağı faaliyeti sonucunda sahip olduğu bir faaliyet veya karardan etkilenmiş olarak kavrayan herhangi bir birey veya firma şeklinde tanımlanabilir. 

8.Engelleyici Uygulama

Artık ‘Engelleyici Uygulama’ icin belirli bir ihtiyaç olmayacaktır. Bunun temel nedeni; Kalite Yönetim ağının temel gayelerinden birinin zaten engelleyici araç şeklinde faaliyete geçirilmesinden dolayıdır.

9.Aşama Yaklaşımı 

Firmaların kendi Kalite Yönetim ağlarına bir aşama yaklaşımını faaliyete geçirmeleri için bir ihtiyaç mevcut olacak; aynı zamanda böyle bir şekilde yaklaşımın ana maddeleri açıklayan bir ihtiyaç listesi de bulunacaktır. 

10.Olanaklar ve Tehditler 

Firmalar kendi Kalite Yönetim ağlarının koordine edilmesini gerçekleştirirken, hedeflenen çıktılara sahip olabilecek bir kalite yönetim ağını meydana getirilmesini koruma altına alabilmek maksadıyla gösterilmesi gereken tehditlerin ve olanakların neler olduğunu saptamaları gerekecektir. Firmaların bunu yaparken, bu olanakları ve tehditleri tanımlamak, bunları Kalite Yönetim ağı aşamalarına uygulamak ve bu eylemlerin aktifliğini incelemek için aksiyonlar koordineleri gerekecektir.

NOT: ISO 9011 : 2008 Kalite Yönetimi Sistemi Belgesi 2018 yılı Ekim ayı İtibari İle Geçerliliğine Yitirecek Olmak ile baraber Sahip Olduğunuz İso 9001: 2008'i en yakın zamanda İso 9001: 2015 versiyonunu alarak güncelletmelisiniz. Bu konu ile ilişkin olarak tüm işlemlerinizi Sistem Kalite belgelendirme ve test danışmanlığı şirketi olarak daima hizmet sunarak yanınıza yer almaktayız.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.