- Organik Tarım Nedir? Paylaş

Organik Tarım Nedir?

Organik tarım (biyolojik ve ekolojik),  yüksek girdi uygulamalarına dayalı endüstriyel tarımın insan sağlığı, ekonomisi  ve çevresi açısından meydana getirdiği olumsuz neticelerin karşısında seçenek şeklinde ortaya çıkmış bir tarım ağıdır. Kaynakların verimli bir biçimde faaliyetine dayanarak yanlış uygulamalar neticesinde bozulan doğal dengeyi muhafaza etmeyi hedefleyen ekolojik tarım ağında, sentetik kimyasal ilaçların, gübrelerin ve hormonların faaliyeti yasaklanmıştır.

Organik tarım ile toprak kalitesini, hastalık ve zararlı etkilerden korunmada uygun alternatif seçimleri, bitki atıklarının değerlendirilmesi, ürünlerin rotasyonu, yeşil gübreleme, organik atıkların kullanılması, biyolojik kontrol ve hayvan gübresi gibi metotlar esas olarak belirlenmiştir. Organik tarım yüksek kaliteyi amaçlayan bir tarım ağıdır. Başlıca gayesi toprak-bitki-hayvan ve insan arasındaki yaşam halkasındaki üretim optimizasyonunu sağlıklı bir biçimde sağlayabilmektedir. Organik tarımla alakalı bütün millet ve milletler arası standartlar araziden rafa kadar ürünün izlediği bütün süreçlerin kontrolünü zorunlu hale getirmektedir. Organik ürün tüketerek hem sağlıklı yaşamayı hem de doğayı muhafaza etmeyi amaçlayan tüketicilere bir teminat verilmektedir. Ayrıca organik üretim gerçekleştiren üreticinin standartlara göre üretimini belgelendirerek kanıtlamasına ve ürününü hak ettiği değerde satılmasına olanak sağlamaktadır.   

İnsanoğlu bugüne kadar devam ettirdiği  tarımsal uygulamalarla, kendi yaşam sahasını da dahil olmak üzere beraber yaşamış olduğu canlı ve cansız çevreye verdiği zararların farkına varmıştır. Bu maksatla doğa ile uyumlu, kaynakların verimli kullanılması, sürdürülebilir kalkınmayı amaçlayan, hayvan refahını gözeten yeni tarımsal yaklaşımlar bütün dünyada yayılmaya başlamıştır. Bu yaklaşımların bir kısmı yalnız kavram olarak kalsa da diğer bir takım  yaklaşımlar hayatımızda belirgin bir şekilde yer edinmeye başlamıştır.

Organik tarım değişik kaynaklarda farklı ifadeler ile tanımlanmakta ise de Organik-Biyolojik-Ekolojik Tarım aynı manaya gelmektedir. Aşağıda organik tarımın değişik açıklamaları yapılmıştır;    

Organik tarım (Ekolojik tarım veya Biyolojik tarım); suni gübre, tarımsal ilaç, hormon, antibiyotik ve zararlı besin katkı maddeleri gibi faaliyetleri yasaklayan, üretimden tüketime her süreci kontrollü ve  doğal kaynakları en iyi biçimde kullanarak sağlıklı tarımsal ürünler imal edilmesini sağlayan bir tarım ağıdır.    

Organik tarım (Ekolojik tarım veya Biyolojik tarım); ekolojik dengenin muhafaza edilmesi her çeşit bitkisel, hayvansal ve su ürünleri imalatı ile gerçekleştirilecek girdilerin organik tarım yöntemine göre imal edilmesi yada tedarik edilmesi, orman ve doğal alanlardan organik tarım prensiplerine uygun olarak mamulün toplanması, bu mamullerin işlenmesi, ambalajlanması, depolanması, etiketlenmesi, pazarlanması, taşınması, kontrolü, sertifikalandırılması ve denetimini gaye edinen, çevreye ve insan sağlığına zarar teşkil etmeyen modern tarımsal üretim metotları uygulamayı kabul eden, her süreci kontrollü, kayıtlı ve sertifikalı bir imalat şeklidir.

Organik tarım (Ekolojik tarım veya Biyolojik tarım); sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği gaye edinen, toprak kalitesini, çevrenin muhafaza edilmesini ve besin güvenliğini temel alan bir tarımsal imalat ağıdır. Tüm bu tanımlar ışığında Biyolojik-Organik-Ekolojik Tarım;kimyasal gübre ve pestisit gibi yapay dış girdilerini kullanılarak, sürdürülebilir kaliteye dayalı, insan ve çevreye sağlığına zarar teşkil etmeden, toprak kalitesini ve gıda emniyetini temel alan üretimden tüketime kadar her süreci kontrollü ve kayıtlı olan sertifikalı bir imalat  şeklidir.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.