- Yalın Altı Sigma – İyileştirme Yönetimi Eğitimi Paylaş

Yalin altı sigma iyilestirme yönetimi egitimi konusunda, Yalın altı sigma, verimlilik yönetiminde uygulanan en kuvvetli iki yaklaşımın sentezidir. Yalın yönetimin israfa ve değere odaklı yalın yaklaşımı ile Yalın Altı sigmanın güçlü iyileştirme araçlarının beraber kullanılmasıdır. Yalın yönetim ilkelerinin beşincisi olan mükemmellik arayışı altı sigma araçları ile en iyi biçimde sağlanabilir.

Yalin altı sigma iyilestirme yönetimi egitimi ile altı sigma, var olan ve elde edilebilir her çeşit veriyi bilimsel yaklaşımlar kullanarak iyileştirmeleri sistematik duruma getirmeyi amaçlayan proje odaklı bir ekip çalışmasıdır.

Projeler firmanın stratejilerine, masraflarına ve müşteri taleplerine odaklanır. Müşteri beklentileri karşılayarak maliyetleri indirgemeyi amaçlayan firmaları yalın yönetimin mükemmelliğe götüren bir yönetim şeklidir. Yalın 6 sigmada projeler, sorunu çözmek için hazırlanan bir ekip tarafından yönetilir. Ekiplere, problem çözme ve proje yürütme teknikleri ile donatılmış kara kuşaklar ya da yeşil kuşak önderlik eder.

» Bu noktada yalın altı sigma sorulduğunda
» Değişkenliği azaltmayı hedefleyen
» İsraflara odaklanan,
» Devamlı olarak iyileştirmeyi sistematik duruma getiren,
» Neticeleri kalıcı olan,
» Kalite, maliyet ve hıza aynı anda odaklı olan,
» Ekip ruhunu aşılayan,
» Şartsız müşteri memnuniyetini hedefleyen,
» Bilimden yardım alan,
» Kuruluşun hedef ve değerleriyle başlayan,
» Veriyi bilgiye çeviren
» Yalın yönetim anlayışı ile bütün olan,
» Kalıcı olan,
» Değeri müşteri bazında tanımlayan,
» Çalışanlara da değer katan,
» Personelin katılımını gerektiren,
» Yalın düşünceyi destekleyen,
» Yalnızca bir performans ölçüm metriği değil, aynı zamanda bir yönetim modelidir. 

Yalın Altı Sigmanın Fazları
Tanım Fazı
» Veri altyapısı
» Proje belirleme ve tanımlama
» Hedef- verim
» Balık kılçığı diyagramı, beyin fırtınası, 
» 5S, görsel iş yeri
» Proses haritası ve problem tanımı 
» 5 why, 6N1K, gemba, 
» Yalın 6 sigma’ya genel bakış (yol haritası)
» Roller, dmaık yaklaşımı
» Hata çeşidi ve etkileri analizi 
» KBF ağacı, müşteri beklentileri
» Firma stratejileri ve hedefler
» Değer akışı haritalama (VSM)

Ölçme Fazı
» MSA
» Kitle, örnekleme, örnek
» Hata terminolojisi
» Ud sigma, KD sigma, sigma seviyesi, 
» DPMO ve dağılma 
» Normal dağılım ve hesaplamaları
» Veri toplama ve veri türleri, 
» Veri ölçümü ve performans 
» Numune büyüklüğü ve güç
» Proses yeterliliği, performansı ve yeteneği

Analiz Fazı
» Grafikler
» Ki kare, anova
» Regresyon, Korelasyon, 
» Oran testleri, tukey testi
» Binary lojistik regresyon
» Veri değerlendirme yol haritası
» Blok değerlendirme, Hipotez testler
» Ana değerlendirme araçları, 6 sigma odağı
» Güven aralıkları (Ortalama, standart sapma, Z, Oran)

İyileştirme Fazı
» Görsel işyeri, SMED, 5S, 
» Deney tehlikelerinin tanımlanması
» Bloklama, çözünürlük 
» Yaygın faaliyette olan tasarımlar
» Doğrulama denemeleri
» Deney tasarımı
» Benzerlik ve filtreleme 
» Verilerin analizi ve toplanması
» Evop, karışım deneyleri
» DOE, girdi seviyeleri ve girdiler
» PLEX
» Değer akışı haritalama 
» 2 faktöriyel, kesirli faktöriyel
» Cevap yüzey dizaynı

Kontrol Fazı
» Kontrol koordinasyonu
» Hata engelleme (POKA YOKE)
» Projelerin inceleme fazı sonrası takibi ve devir
» Hata çeşidi ve etkileri değerlendirme (FMEA)
» İPK (X-R, X-S, I-MR, P, NP, C, U, CUSUM, EWMA)

Altı Sigmada İnsan Kaynakları ve Roller
Üst Yönetim
» Vizyon sahibi,
» Değişimi talep eden,
» Manevi ve maddi destek olan.

Şampiyon
» İrtibatı sağlayan,
» Projelerin yayılımını sağlayan,
» Sorunları çözen ve engelleri gideren,
» Altı sigma lideri ve organizatörü,
» Projeleri belirleyen ve analiz eden,
» Proje sahiplerinin projeye desteğini sağlayan,
» Altı sigmanın yayılımını sağlayan
» Personelin katılımını sağlayan, motivasyonunu sağlayan
» Kuruluş bünyesinde altı sigma vizyonunu meydana getiren

Proje Sahibi
» İyileştirmelerin sürekliliğini sağlayan,
» Değişimi sağlayan
» Proje ekibini yönlendiren ve rehberlik eden
» Proje belirleyen ve değerlendiren,
» Proje ekibini motive eden,
» Uzmanlığı hakkında projelere teknik destek olan,
» Projenin başarılı sonuçlanmasından sorumlu olan,
» Altı sigmanın yayılımını sağlayan.

Uzman Kara Kuşak
» Değişimi sağlayan,
» Şampiyona destek olan,
» Yönetime danışmanlık eden.
» Kara kuşaklara rehberlik eden,
» Altı sigmayı faaliyete geçiren
» Projeleri analiz eden ve belirleyen
» Eğitmen
» Firma profilini inceleyerek projeler geliştiren,

Kara Kuşak
» Proje lideri (altı sigmayı faaliyete geçiren) 
» Proje belirleyen
» Şampiyona destek veren
» Değişimi sağlayan,
» Yeşil kuşaklara rehberlik yapan
» Altı sigma araçlarını öğreten (eğitmen)

Yeşil Kuşak
» Proje tavsiye eden
» Değişmeyi sağlayan
» Altı sigmayı faaliyete geçiren

Ekip Üyeleri
» Proje tavsiye eden
» İyileştirmelerin devamlılığını sağlayan,
» Uzmanlığı hakkında projelere destek veren

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.