- Çevre Görevlisi Eğitimi Paylaş

Çevre Görevlisi Eğitimi

 

Çevre görevlisi eğitimi kapsamında kursa katılan şahısların, 12 Kasım 2010 yılında 27757 sayılı resmi gazete de yayınlanmış olan çevre görevlisi ve çevre danışmanlık kuruluşları konusunda yönetmelik gereği çevre görevlisi olmaya hak elde etmek ve T.C. çevre ve orman bakanlığı kapsamında uygulanacak olan sınavdan başarılı sonuç elde etmek için alakalı olan yasal mevzuatlar (çevre mevzuatı) ve standartlara uygun gereken ana teknik bilgilerin kazanılmasını sağlamak.

 

Çevre görevlisi eğitimi, T.C. çevre ve orman bakanlığı ve kuruluşlar arasında önemli bir merkezde yer edinecek olan çevre görevliliği mesleğinde yer bulmak isteyen kursiyerlere firmaların çevre izin ve lisans sistemlerini oluşturmaları da geliştirmelerine de ve devamlılığını sağlamalarına da katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

 

Çevre Görevlisi Eğitimi İçeriği 
1.Gün
» Su kirliliği
» Su kirliliği kaynakları
» Atık su arıtım yöntemi
» Atık su karakterizasyonları
» Su ve atıksu numune alma esasları
» Arıtma çamurları ve yok etme yöntemleri
» Çevre kirliliği ve atmosferik çevrimlere genel bakış
» İçme suyu arıtım yöntemleri ve örnek arıtım şemaları
» Arıtma çamurları ve su kirliliği kontrol mevzuatı konusunda bilgilendirme
» İçme suyu nitelikleri kalite parametreleri ve kirleticileri sağlığa etkiler 

 

2.Gün 
» Hava kirliliği
» Gürültü kirliliği
» Gürültü kirliliği kaynakları
» Hava kirliliği kontrol yolları
» Gürültü kirliliği kontrol etme yolları
» Hava kirliliği kaynakları ve sınıflara ayrılması
» Hava kirliliği kontrol mevzuatı konusunda bilgiler verme
» Gürültü kirliliği kontrol mevzuatı konusunda bilgiler verme 

 

3.Gün
» Katı atıkların nitelikleri
» Katı atık kontrol yolları
» Tehlike arz eden atıkların kontrol yolları
» Toprak kirliliği kaynakları ve kontrol yolları
» Katı atık kontrol mevzuatı konusunda bilgiler verme
» Tehlike arz eden atıklar ve atıkların sınıflara ayrılması
» Toprak kirliliği kontrol mevzuatı konusunda bilgiler verme
» Tehlike arz eden atıkların kontrol mevzuatı konusunda bilgiler verme

 

4.Gün
Çevresel tehlike yönetim
Diğer yönetmeliklere genel bir  bakış
 
» Çevre inceleme yönetmeliği
» Çevresel etki analiz etme yönetmeliği
» Bitkisel atık yağların kontrol edilme yönetmeliği
» Hafriyat ve yıkıntı atıklarının kontrol edilme yönetmeliği
» Çevre görevlisi ve danışman kuruluşlar konusunda yönetmelik
» Çevre yasasınca alınması gereken izin ve lisanslar yönetmeliği 

 

5.Gün  
T.C çevre ve orman bakanlığının düzenlemiş olduğu çevre görevlisi sınav suallerinin analiz edilmesi.
Soru cevap
Çevre Görevlisi Eğitimi Süresi  

 

Sistem Kalite belgelendirme kuruluşu olarak tarafımızdan çevre görevlisi eğitimin süresi 5 gün olarak belirlenmiştir. Çevre görevlisi eğitimi adına belirlenen bu süre çevre görevlisi eğitimine katılacak kişi adedine göre değişiklik gösterebilir. 

 

Çevre Görevlisi Eğitimine Kimler Katılabilir
Üniversitelerin lisans programlarından endüstri mühendisliği, fizik mühendisliği, jeoloji mühendisliği inşaat mühendisliği, kimya mühendisliği, jeofizik mühendisliği, orman mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği, maden mühendisliği, balıkçılık teknolojisi mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, tekstil mühendisliği, gıda mühendisliği, hidrojeoloji mühendisliği, makine mühendisliği, orman endüstri mühendisliği ve ziraat mühendisliği ve fizik, biyoloji bölümlerinden mezun olmuş ve çevre yasasınca alınması gereken izin ve lisanslar bakımından yönetmelikte yer alan Ek-2 listesi 7’nci başlığı altında  2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33. bentlerinde sayılan tesisler yada uygulama için, (a) ve (b) bentlerindeki bölümlere ek veteriner fakültesinden mezun olan herkes

 

Çevre Görevlisi Eğitimi Sertifikası
Kurs bitiminde kursa katılan kursiyerler çevre görevlisi eğitim sertifikasına (katılım sertifikası) sahip olacaktır. 

 

Çevre görevlisi
Çevre görevlisi kursuna başvuran adaylar ilk önce meslek, eğitim, kimlik ve sertifika bilgilerini sisteme kayıt ederek çevre görevlisi kursu eğitimine müracaat eder. Bu eğitiminin sonunda başarılı bulunan kursiyerler çevre görevlisi sınavına katılır. Sınavda başarılı olan adaylar çevre görevlisi sertifikası müracaat eder. Çevre ve orman bakanlığı ölçüm analiz dairesince incelenen adaylar, aşamaların hepsinden başarıyla geçtikleri durumda çevre görevlisi olmaya hak kazanırlar.

 

12 Kasım 2010 yılı  27757 sayılı resmi gazetede  çevre görevlisi ve çevre danışmanlık kuruluşları hakkında yönetmelik yayımlanmıştır. Bu yönetmelik ile çevre analiz yönetmeliğinde değişiklik yapılan ve yürürlükten kaldırılan maddelerin tekrardan düzenlenmesi yapılmıştır.

 

Çevre Görevlisinde Aranılacak Nitelikler
Uygulama ya da tesis ile bunların çevre yönetim departlarında ya da görevlendirilmiş çevre danışmanlık kuruluşlarında işleyecek çevre görevlilerinde aranılacak özellikler şu şekildedir, 

 

» Üniversitelerin lisans programlarından çevre mühendisliği bölümünden mezun olmak.
» Üniversitelerin lisans programlarından endüstri mühendisliği, fizik mühendisliği, jeoloji mühendisliği inşaat mühendisliği, kimya mühendisliği, jeofizik mühendisliği, orman mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği, maden mühendisliği, balıkçılık teknolojisi mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, tekstil mühendisliği, gıda mühendisliği, hidrojeoloji mühendisliği, makine mühendisliği, orman endüstri mühendisliği ve ziraat mühendisliği ve fizik, biyoloji  yada kimya bölümlerinden mezun olmak ve bakanlık tarafından yaptırılacak yada yapılacak sınavda başarılı sonuç elde etmek.
» Çevre yasasınca alınması gereken izin ve lisanslar konusunda yönetmelikte bulunan Ek-2 listesi 7’nci başlığı altında 7.33, 7.32, 7.31, 7.30, 7.29, 7.26, 7.25, 7.23, 7.18, 7.17, 7.16, 7.15, 7.14, 7.13, 7.12, 7.11, 7.10, 7.9, 7.8, 7.2 bentlerindeki tesisler yada uygulama için, (a) ve (b) bentlerindeki bölümlere ek, veteriner fakültesinden mezun olmak, bu tesislerde devamlı istihdam ediliyor ve bakanlık tarafından yaptırılacak yada yapılacak sınavda başarılı sonuç elde etmek.
» Bakanlık taşra ve merkez teşkilatının çevre yönetimi ve çevresel etki analiz edilmesi birimlerinde, 6’ncı maddede ifade edilen görev ve sürelerde çalışmış olmak.  

 

Çevre Görevlisi Belgesi
Bakanlık tarafından yaptırılacak yada yapılacak sınavda 70 puan ve üzeri alarak başarılı sonuç elde edenler bakanlıkça verilen çevre Görevlisi sertifikasına sahip olurlar. Çevre mühendisleri ile çevre mühendisliği bölümünden lisansüstü eğitim yapan şahıslar talepleri doğrusunda sınava bakılmaksızın çevre görevlisi sertifikasına sahip olurlar. Bakanlık  taşra  ve merkez teşkilatının çevresel etki  ve çevre yönetimi analiz edilmesi ile alakalı teknik departmanlarda;
» Çevre ve orman uzmanı, şube müdürü yada 4 senelik üniversitelerin teknik bölümlerinden mezun olan teknik personel olarak minimum beş sene görev yapanlara 
» İl müdürü, il müdür yardımcısı, daire başkanı ve üstü makamlarda minimum üç sene boyunca görevde bulunanlar, talepleri doğrultusunda sınav ve ücrete bakılmaksızın çevre görevlisi sertifikasına sahip olurlar.

 

Çevre Görevlisi Çalıştırma ve Çevre Yönetim Birimi Oluşturmak Kriterleri
Uygulama yada Tesislerden; "Çevre yasasınca alınması gereken izin ve lisanslar konusunda yönetmeliğin;
 
» Ek-1 listesinde bulunan tesis yada uygulamalar, çevre yönetim birimlerini oluşturmak veya görevlendirilmiş çevre danışmanlık kuruluşlarından çevre yönetimi hizmeti görmek,
» Yönetmeliğin  Ek-2 listesinde bulunan tesisler, minimum bir çevre görevlisi istihdam etmek veya görevlendirilmiş çevre danışmanlık kuruluşlarından çevre yönetimi hizmeti görmek yada çevre yönetim birimi oluşturmak mükellefindedir.
» Organize sanayi alanları yönetimleri içinde, minimum bir çevre görevlisinin alınması yada çevre yönetim biriminin oluşturulması veya çevre danışmanlık kuruluşlarından çevresel uygulamaların işletilmesi konusunda çevre yönetimi hizmetinin alınmasıyla mükelleftir.
» Mahalli idare birlikleri veya bunların iştirakleri, il özel idareleri ve belediyeler çevre yasasınca alınması zorunlu İzin ve lisanslar konusunda yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde bulunan uygulamaları yada tesis çevresel bakımdan yönetmek için minimum bir adet çevre görevlisi çalıştırmakla yada çevre yönetim birimi oluşturmak veya görevlendirilmiş çevre danışmanlık kuruluşlarından çevresel uygulamaların yürütülmesi konusunda çevre yönetimi hizmeti almakla mükelleftir.
» Hastaneler ve sağlık kuruluşlarında, yatak sayısı 20 ve daha fazla olanlar minimum bir adet çevre görevlisi çalıştırmak yada çevre yönetim birimi oluşturmak veya görevlendirilmiş çevre danışmanlık kuruluşlarından hizmet almakla mükelleftirler.

 

Çevre Görevlilerinin Sorumlulukları

 

Çevre yönetim birimi veya tesis yada uygulamasında çalışan çevre görevlisi;

 

» Uygulama yada tesis kapsamında; 
      » Çevre yönetimi uygulamalarını mevzuata göre yürütmek ve planlamakla,
   » Yapılan çalışmaları düzenli periyotlarla izleyerek alakalı mevzuatta ifade edilen yükümlülüklerin yapılıp yapılmadığını belirlemekle,
     » Senede bir seferden az olmayacak şekilde alakalı mevzuat şartlarına uygun iç tetkikte bulunmak ve iç tetkikin neticesinde bir rapor oluşturmakla, bu raporu tesis yada uygulama sahibine ve ya sorumlusuna iletmek ve tesis yada faaliyet içinde korumakla
    » Uygun olmayan bir durum belirlendiğinde uygulama ya da tesisin sahibine veya sorumlusuna uygunsuz olan durumun tedarik edilmesi için tavsiyelerde bulunmak ve uygun olan durumun tedarik edilip edilmediğini takip etmek,
    » Personellere çevre konularında bilgi veren eğitim çalışmaları sunmak ve özendirici uygulamalar düzenlemekle,
» Uygulama yada tesisin çevresel hususlarda alması zorunlu izin, lisans ve sertifikaları alma, güncelleme yada yenileme çalışmalarını yürütmekle,
» Talep edilecek bilgi ve sertifikaları belirtilen formatta; zamanında ve tam iletmekle,
» Bakanlık yada il çevre ve orman müdürlükleri tarafında gerçekleşecek incelemeler esnasında; 
     » Uygulamada ya da tesiste hazır bulunmakla,
     » İstenen bilgi ve sertifikayı sağlamakla,
» Öğrendikleri ticari sır önemindeki bilgileri saklı tutmakla yükümlüdür.
     » Çevre inceleme yönetmeliği
     » Çevre görevlisi ve çevre danışmalık kuruluşları konusunda yönetmelik
     » Çevre yasasınca alınması gereken izin ve lisanslar yönetmeliği  

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.