- OHSAS 18001 Standardı Paylaş

 Ohsas 18001:2007 Standardı Kapsamı Nedir?

Ohsas 18001:2007 standardı kapsamı, diğer yönetim ihtiyaçları ile entegre edilebilen, etkili bir İSG yönetim ağının personelleri firmalara sağlamak ve kurumlara İSG ve ekonomik amaçlarına ulaşma hususunda destek olmaktır. Diğer milletler standartlar da olduğu gibi bu standartlar tarife kapsamında olmayan ticaret engelleri meydana getirmek veya bir firmanın legal sorumluluklarını arttırmak veya değiştirmek maksadı taşımamaktadır. Sistem Kalite Ohsas 18001 danışmanlık  kuruluşumuzdan tedarik edecebilceğiniz bu sistem belgesini, İzmir dışında yer alan Ankara Ohsas 18001, Adana Ohsas 18001, İstanbul Ohsas 18001, Konya Ohsas 18001, Eskişehir Ohsas 18001, Ohsas 18001 Bursa, Antalya Ohsas 18001, Kayseri Ohsas 18001 ofislerimiz ile birlikte siz değeri işletmelerimize 1999 yılından günümüze kalite ve profesyonel hizmet vermekteyiz.

Ohsas 18001:2007 standardı kapsamı, legal koşulları ve İSG riskleri hakkındaki bilgileri dikkate alan bir siyasetin ve hedeflerin geliştirilmesi için bir kuruluşa yardımcı olmak üzere İSG yönetim sisteminin şartlarını belirlemektedir. Her özellikte ve genişlikteki kuruluşa uygulanması amaçlanmış ve farklı coğrafi, kültürel ve sosyal şartları karşılamaktadır. Sistemin başarısı kuruluşun tüm fonksiyonlarından, seviyelerinden ve özellikle üst idareden onay alınmasına bağlıdır.

Bu standart da PUKÖ desteği ile çalışmaktadır:

Planla: Kurumun İSG politikasına uygun olarak neticelerin elde edilmesi için ihtiyaç olan amaçları ve prosesleri belirlemeli.

 

Kontrol Et: Prosesleri takip et ve İSG politikasına, ideallerine, legal ve diğer koşullara göre değerlendir  ve sonuçları ilet.

 

Önlem Al: İSG performansını devamlı olarak iyileştirmek maksadıyla önlem al.

 

STANDARDIN KAPSAMI

 

OHSAS 18001 standardı, bir kurumun iş sağlığı ve güvenliği (İSG) tehditlerini kontrol etmesini ve performansını ilerletebilmesini sağlamak maksadıyla, İSG yönetim ağı koşullarını kapsar. Bu standart, İSG performans prensiplerinin durumunu bildirmediği gibi bir yönetim ağının tasarımı için detay koşullarını da kapsamaz.

» Bu standart aşağıdaki belirtilen gerçekleştirmeyi amaç edinen tüm kurumlara uygulanabilir,

» Kuruluşun faaliyetleri ile alakalı olarak, İSG tehditlerine  maruz kalabilecek personeller ve alakalı diğer kesimler için tehditleri yok etmek veya minimuma  indirmek için bir İSG yönetim ağı oluşturmak,

» Bir İSG yönetim ağını inşa ederek, faaliyete geçirmek ve sürekli yenilemek,

» Kurumun ilettiği İSG siyasetine uygunluk hususunda kendine teminat sağlamak,

» Aşağıdakileri faaliyete geçirmek suretiyle bu İSG standardına uygunluğu göstermek:

» Kendi durumunu analiz etmek ve kendisi tarafından iletimde bulunmak,

» Müşteriler gibi kurum üzerinde alakası bulunan kesimden uygunluğunun onayını istemek,

» Firma dışındaki bir kesimden kendi isteğinin uygunluğunun onayında bulunmak

» Kurumun İSG yönetim ağının bir dış kurum tarafından sertifikalandırılması / tescilini istemek.

 

TERİMLER, TANIMLAR VE TARİFLER

 

İSG YÖNETİM SİSTEMİ KOŞULLARI 

 

Genel Koşullar: Kurum, bu İSG standardının koşullarına göre bir İSG yönetim ağı inşa etmeli, sürdürmeli, dökümante etmeli, sürekli olarak yenilemeli  ve İSG yönetim sisteminin bu koşulları nasıl karşılayacağını belirlemelidir,sınırlarını  tarif etmeli ve doküman haline getirmeli

 

İSG Politikası: Firmanın üst idaresi kuruluşun İSG politikasını belirlemeli ve teyit etmeli İSG yönetim ağının belirlenmiş oranında bu politika aşağıdaki konular sağlamalıdır.

» Kurumun İSG tehlikelerinin yapısına ve hacmine uygun olmalı,

» Yaralanmaların ve sağlık sorunlarının engellenmesi ve İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli yenilenmesi amacıyla bir taahhüt içermeli,

» En azından yürürlükteki İSG yasaları ve üyesi olduğu firmaların koşullarına uyulacağı garantisi içermeli,

» ISG amaçlarının belirlenmesi ve incelenmesi maksadıyla bir çerçeve oluşturmalı, 

» Doküman haline getirilmeli, faaliyete geçirilmeli ve sürdürülmeli,

» Personellerin kendi bireysel İSG yükümlüklüklerinin farkında olmaları maksadı ile firmanın kontrolü altındaki bütün personele duyurulmalı,

» İlgili kesimler için ulaşılabilirlik

» Firmanın kendisine göre  ve alaka olarak kalmasına destek olmak  için periyodik olarak incelenmelidir.

Planlama: 4.3.1 - Risk Değerlendirmesi, Tehlike Tanımlaması Ve Kontrollerin Belirlenmesi,  firmanın devamlı olarak tehditlerin tanımlanması, risklerin analiz edilmesi ve gereken kontrollerin belirlenmesi maksadıyla prosedürler meydana getirmeli ve sürdürmelidir.

» Tehditlerin belirlenmesi ve risklerin analiz edilmesi prosedürleri aşağıdakilere dikkat etmelidir:

» Rutin veya rutin olmayan uygulamalar

» İş sahasına ulaşabilme olanağına sahip çalışanların faaliyetleri (taşeronlar ve ziyaretçiler dahil),

» İnsan davranışları, yetenekleri ve diğer insan etmenleri

» İş sahasının çevresinden kaynaklanan ve iş sahasında kuruluşun kontrolündeki insanların sağlığını ve emniyetini olumsuz yönde etkileme yeteneğine sahip olan belirlenmiş tehditler,

» İş sahasının etrafındaki kuruluşun kontrolündeki işle alakalı uygulamalarda kaynaklanan tehditler.

» Kurum tarafından veya başkalarınca yerine getirilmiş  olan iş sahasındaki, altyapı,malzemeler, teçhizat ve 

» Firma, kuruluşun uygulamaları  yada  malzemeleri üzerinde uygulanan yada uygulaması  teklif edilen değişiklikler,

» Süreli değişiklikler dahil İSG yönetim ağında yapılan değişimler ve bunların kurumlara, faaliyetlere ve proseslere olan etkileri,

» Risk analizi ve ihtiyaç olan kontrollerin faaliyete geçirilmesi ile alakalı uygulanabilir legal sorumluluklar.

» İş sahalarının, tesislerin, proseslerin, makine/teçhizatın, işletme prosedürlerinin ve iş faaliyetlerinin tasarımı ve bunların insan yeteneğine göre ayarlanması.

Firmanın Tehdit Tanımlaması ve Risk Analizi için Methodolijisi    

» Düzenleyici değil engelleyici olmasını sağlamak üzere,yapısına,  kapsamına, ve zamanlamasına uygun tarif edilmeli,

» Risklerin açıklanması, önceliklerinin saptanması ve doküman haline getirilmesi ve duruma göre kontrollerin faaliyetini sağlamalıdır.

» Değişikliğin yönetilmesi amacıyla değişiklikleri faaliyete geçirmeden önce firma kendisindeki, İSG yönetim ağındaki yada uygulamalarındaki değişikliklerle alakalı İSG tehditlerini ve İSG risklerini belirlemelidir.

» Firma, kontrolleri saptarken bu analiz neticelerinin dikkat edilmesini sağlamalıdır.

» Kontrolleri saptarken yada var olan kontroller üzerinde değişiklik yapmayı koordine ederken aşağıda belirtilen hiyerarşiye göre risklerin minimize edilmesi düşünülmelidir:

      »  Yok Etmek

      » Yerine bırakma,

      »Mühendislik analizi

      »İkazlar ve/veya diğer idari kontroller,

      »Bireysel koruyucu donanım.

Firma, tehlikelerin açıklaması, risk değerlendirmesi ve belirlenen kontrollerin neticelerini döküman haline getirmeli ve bunları güncel tutmalıdır.

Legal ve Diğer Koşullar: Firma, kendisine uygulanabilir olan legal ve diğer İSG koşullarını belirlemek ve bunlara erişmek maksadıyla bir prosedür meydana getirmeli ve sürdürmelidir.

» Firma İSG yönetim ağının meydana getirilmesinde, faaliyete geçirilmesinde  ve sürdürülmesinde bu uygulanabilir legal koşullar ve firmanın istediği diğer koşulları dikkate alınmasını sağlamalıdır.

» Firma bu bilgileri güncel durumda muhafaza etmelidir.

» Firma, kendi kontrolü altında personellerine ve diğer alakalı kesime legal ve diğer koşullar hakkında gerekli  bilgileri iletmelidir.

Programlar ve Hedefler : Firmalar, bünyesindeki her bir alakalı fonksiyon ve seviyede döküman haline getirilmiş iş sağlığı ve güvenliği amaçlarını oluşturmalı, faaliyete geçirmeli ve sürdürmelidir.

Hedefler basit  olan hallerde ölçülebilir büyüklüklerle telaffuz edilmelidir ve İSG politikası ile tutarlı olmalıdır.

FAALİYET ve İŞLETME

Görevler, Kaynaklar, Sorumluluk, Hesap Verme i: İSG ve İSG yönetim ağının nihai sorumluluğunu üst idare üzerine almalıdır.
Üst idare taahhüdünü aşağıdakileri faaliyete geçirmek suretiyle göstermelidir:

 • ISG yönetim ağının kurulması, faaliyeti, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için gereken kaynakların temin edilmesi
 • Etkili İSG idaresini kolaylaştırmak amacıyla sorumlulukların, görevlerin ve hesap verme durumlarının atanması sorumluluklar, görevler ve hesap verme durumları ile görevler dokümante edilmeli ve ilan edilmelidir.

 1.  Bilinç, Eğitim ve Yeterlilik: Firma, İş sahasında, kontrolü altında İSG’ ni etkileyebilecek yetkileri yapan çalışanın uygun eğitim, öğretim yada kabiliyet itibariyle yeterli donanıma sahip olmasını sağlamalı ve bununla alakalı kayıtları saklamalı.
 2. Kurum, İSG riskleri ve İSG yönetim ağı ile alakalı eğitim gereksinimlerini tespit etmelidir. Kurum eğitimleri sağlamalı yada bu gereksinimin karşılanması amacıyla önlem almalı, alınan eğitimin veya önlemin etkinliğini analiz edilmeli ve bununla alakalı kayıtları saklamalıdır.
 3. İşletme, kontrolü altındaki personelin aşağıda belirtilenlerden bilgisi olmasını sağlayan prosedürler meydana getirilmeli, faaliyete geçirilmeli ve bunları sürdürmelidir.  

 • Var olan veya potansiyel iş organizasyonlarının, davranışlarının İSG üzerindeki neticeleri ve İSG’ nin kişisel kabiliyetin geliştirilmesine faydaları,
 • Acil hallere hazır bulunma ve bu durumlarda uygulanması gerekenler de ilave olmak üzere İSG politika ve İSG yönetim ağının koşullarına uyumdaki sorumlulukları, görevleri 
 • Belirtilmiş firma prosedürlerinden sapmanın potansiyel neticeleri 

 1. Katılım, İletişim ve Danışma: Kurum, İSG tehditleri ve İSG yönetim ağı ile alakalı olarak aşağıdakiler için prosedürler meydana getirilmeli ve  uygulamalıdır

 • Kurumun farklı seviyelerinde ve fonksiyonlarındaki iç irtibat
 • İş yerine gelen ziyaretçilerle irtibat
 • Dış çevreyle alakalı kesimlerden gelen ilgili irtibatın alınması, döküm haline getirilmesi ve cevaplandırılması

Firma, aşağıdakiler için prosedürler meydana getirmeli ve faaliyete geçirmelidir.

 1. Personel  aşağıdaki faaliyetlere katılması,

 •     Risk analizi
 •     Vaka  incelemesine uygun katılım
 •     İSG’yi etki eden  değişikliklere danışma
 •    Tehdit açıklaması

 1. İSG’yi etki eden değişiklikler için yüklenici şahıslarla danışma.

 1. Dokümantasyon: İSG yönetim ağını meydana getirecek dokümantasyon kümesi aşağıdakileri barındırmaktadır.
 • İSG politikası ve amaçları
 • İSG yönetim ağının içeriğinin açıklaması,
 • Yönetim ağının temel etkenleri ve bunların arasındaki irtibat tanımlaması ve alakalı dokümanlara atıf,
 • Bu İSG standardının gerektirdiği kayıtlar, dokümanlar
 • İSG tehlikelerin yönetilmesine alakalı proseslerin etkin biçimde koordine edilmesi kontrolü, yürütülmesi ve için firma tarafından gerekli görülen dokümanlar, kayıtlar 

 1. Doküman Kontrolü: İSG yönetim ağının ve bu İSG standardının ihtiyaç duyduğu dokümanlar kontrole edilmelidir. Kayıtlar özel dokümanlardır.

Fİrma, aşağıdakileri sağlamak maksadıyla gereken prosedürleri meydana getirmeli faaliyete geçirmeli ve sürdürmelidir:

 • Dokümanların yayınlanmasından önce yeterliliklerinin teyit edilmesi.
 • Dokümanların incelenmesi, gerekli görüldüğünde revize edilmesi ve tekrar onaylanması
 • Dokümanlarda yapılan yeniliklerin ve geçerli sürüm statülerinin saptanması
 • Faal olabilen dokümanların geçerli sürümlerinin faaliyet noktalarında hazır durumda olmasının sağlanması 
 • Dokümanların okunaklı ve tanınabilir durumda olması
 • İSG yönetim ağının koordinasyonun ve işletilmesi için firma tarafından gerekli olduğu ön görülen dış kaynaklı dokümanların saptanması ve bunların dağıtımının muhafaza edilmesi
 • Geçeliliğini kaybetmiş dokümanların istenmeyen biçimde faaliyetinin durdurulması ve her hangi bir nedenle saklanmaları söz konusu ise uygun biçimde belirlenmesi.

 1. İşletme Kontrolü: Firma, saptanmış tehditlerle alakalı olan ve İSG tehlikelerin yönetilmesi amacıyla kontrol önlemlerinin faaliyete geçirilmesi gereken işlemleri ve faaliyetleri belirlemek.

Bu işlemler ve uygulamalar  için kuruluş, aşağıdakileri faaliyete geçirmeli ve sürdürmelidir:
Firma ve kuruluşun uygulamaları için uygulanabilir firma kontrolleri, kurum bu firma incelemelerini genel İSG yönetim ağına entegre etmelidir,

 • Satın alınan mallar, teçhizat ve hizmetler ile ilgili kontroller,
 • Yükleniciler ve iş yerine gelen diğer ziyaretçiler ile ilgili kontroller, 
 • Dokümante edilmiş prosedürlerin olmaması halinde İSG politika ve hedeflerinden sapmaların meydana gelmesi söz konusu olan durumları kapsayan dokümante edilmiş prosedürler,
 • Mevcut olmaması halinde İSG politika ve hedeflerinden sapmaların meydana gelmesi söz konusu olan durumlar için, yapılmasının gerekliliği hükme bağlanmış işletme kriterleri.

Kuruluşundan günümüze gerçekleştirdiği çalışmalarıyla Türkiye’nin en nitelikli, öncü ve tercih edilen kalite belgelendirme firması olan Sistem Kalite, İzmir Ohsas 18001, İstanbul Ohsas 18001, Ankara Ohsas 18001, Bursa Ohsas 18001, Adana Ohsas 18001, Eskişehir Ohsas 18001, Konya Ohsas 18001, Antalya Ohsas 18001, Kayseri Ohsas 18001 danışmanlık ofislerimizde hizmet vermektedir.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.