- Çevre Mevzuat Eğitimi Paylaş

Çevre Mevzuat Eğitimi

 

Çevre mevzuat eğitimi, çevre problemlerinin artması, çevre ile alakalı önlemlerin alınması ihtiyacını ortaya koymuştur. Gelecek kuşaklara temiz bir dünya adına çevre kirliliğini engellemek için çıkarılmış olan kanunların hepsine uymak vatandaşlık olarak bir görevdir. Bütün ülkelerde olduğu gibi çevre sağlığını muhafaza etmek için yasal mükelleflikler faaliyete konmaktadır. Her gün yeni bir yasa veya kanunun çıktığı günümüzde duyarlı vatandaşlarımızın hepsini eğitimlerimize katılmalarını bekliyoruz. 

 

Çevre Mevzuat Eğitimi İçeriği
» Çevre yasası
» Çevre denetimi yönetmeliği
» Su kirliliği kontrolü yönetmeliği
» Atik yağların kontrolü yönetmeliği
» Kati atıkların kontrolü yönetmeliği
» Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliği
» Ambalaj atıkların kontrolü yönetmeliği
» Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği
» Çevre mevzuatı yönetmelik, kanun ve tebliğler
» Atik pil ve akümülatörlerin kontrolü yönetmeliği
» Atik yönetimi genel esaslarına yönelik yönetmelik
» İso 14001:2004 standardı ve çevre mevzuatı ilişkisi
» Sanayi kaynaklı hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliği
» Çevre Mevzuatına ilişkin örnekler ve grup çalışmaları
» Tehlike arz etmeyen ve inert atıkların geri kazanımı tebliği
» Çevresel gürültünün analiz edilmesi ve yönetimi yönetmeliği
» Çevre yasalarınca alınması gereken izin ve lisanslar konusunda yönetmelik
» Tehlike arz eden madde ve müstahzarların sınıflara ayrılması, ambalajlanması ve etiketlenmesi konusunda yönetmelik

 

Çevre Mevzuat  Eğitimi Süresi
SİSTEM KALİTE belgelendirme kuruluşu olarak tarafımızdan çevre mevzuat eğitimi 2 gün olarak belirlenmiştir. Çevre mevzuat eğitimi için belirlenen 2 günlük süre çevre mevzuat eğitimine katılacak kişi adedine göre değişiklik gösterebilir.

 

Çevre Mevzuat eğitimine Kimler Katılabilir
Çevre ile alakalı kanuni ve yasal koşullar hakkında bilgi edinmek isteyen herkes katılabilir.

 

Çevre Mevzuat Eğitimi Sertifikası
Kurs bitiminde kursa katılanlar şahıslar çevre mevzuat eğitim sertifikasına (katılım sertifikası) sahip olacaktır. Çevre sorunlarının giderek artması, çevre ile alakalı önlemler alınması gereğini ortaya çıkarmıştır. Çevresel değerlerin hukuki güvence altına alınması amacıyla çevreye yönelik hükümler pek çok devlette yönetmelik, kanun ve anayasalarda yer edinmeye başlamıştır. Dünya genelinde küresel bir boyut özelliği alan sanayiden kaynaklanan çevre kirliliği, çevrenin muhafaza edilmesi, doğal kaynakların sürdürülebilir faaliyeti alakalı muhafaza etme ve faaliyet esaslarının belirlenmesine ilişkin ülkeler arası antlaşmalar, çevre ile alakalı yargı kararları ve bu yargı kararlarından çıkan içtihatlar çevre hukuku ile alakalı yaşanan gelişmelerdir. Çevre hukuku ile alakalı gelişmeler ilk kez 1982 anayasasının 56. maddesinde: dengeli ve sağlıklı bir çevrede, herkesin yaşama hakkı bulunmaktadır.

 

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını muhafaza etmek ve çevrenin kirlenmesini engellemek devletin ve vatandaşların yapması gereken birer görevidir, ibaresiyle yer bulmaktadır. Anayasada yer alan bu hakkın ve hükmün çevre mevzuatının da ülkemiz bakımından uygulanmasını ve geliştirilmesini zorunlu duruma getirmiştir. İlk çevre kanunu 09.08.1983 yılında 2872 sayı ile yayınlanmış bulunmaktadır. Bu kanuna istinaden pek çok tebliğ, genelge ve yönetmelik  yayınlanması sürmüştür. Anayasa ve kanunla hukuki olarak teminat altına alınan, yönetmeliklerle açıklanan çevre hakkı ve çevre ile alakalı uyulması gereken usul ve esasların incelemesi, mülga çevre bakanlığı’nın 2001’de tamamlanmış olan taşra teşkilatlanması ile daha da işlerlik özelliği kazanmıştır.

 

Çevre Mevzuat İçeriği 
» Çevre kanunu 
» Türk ceza kanunu
» SKKY idari usuller tebliği
» SKKY teknik usuller tebliği
» Çevre denetim yönetmeliği
» Su kirliliği kontrol yönetmeliği
» Çevresel etki analizi yönetmeliği
» Radyasyon güvenliği yönetmeliği
» Atık yağların kontrolü yönetmeliği
» Katı atıkların kontrol edilmesi yönetmeliği
» Tıbbi atıkların kontrol edilmesi  yönetmeliği
» Bitkisel atık yağların kontrol edilmesi yönetmeliği
» Atık pil ve akümülatörlerin kontrol edilmesi yönetmeliği
» Sulak alanların muhafaza edilmesi yönetmeliği
» Ambalaj ve ambalaj atıkları kontrol edilmesi yönetmeliği
» SKKY örnek alma ve analiz yöntemleri tebliği
» Tehlike arz eden kimyasalların kontrol edilmesi yönetmeliği
» Güvenlik bilgi formların düzenlenmesine yönelik tebliğ
» Endüstriyel kaynaklı hava kirliliğinin kontrol edilmesi yönetmeliği
» Çevresel gürültünün analiz edilmesi ve yönetimi yönetmeliği
» İnşaat, hafriyat toprağı ve yıkıntı atıklarının kontrol edilmesi yönetmeliği
» SKKY suda tehlike arz eden ve zarar teşkil eden maddeler tebliği
» Trafikte seyreden motorlu kara vasıtalarından kaynaklı egzoz gazı emisyonlarının kontrol edilmesine dair yönetmeli

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.